ZenTech
Testovi

ZenTech

ZenTech je biotehnološka kompanija sa sedištem u Belgiji, Liege Science Park, koja je usko specijalizovana za dijagnostiku patologija u ranim fazama života, od rođenja do adolescencije, kao i za dijagnostiku hroničnih bolesti koje pogađaju kako decu tako i odrasle. Neonatalni skrining je jedna od retkih zdravstvenih intervencija koja je blagotvorna za pacijenta i u većini slučajeva dovodi do uštede troškova. Kompanija ZenTech u svom portfoliju nudi široku paletu IVD testova koje imaju primenu u skrinungu novorođenčadi. IVD testovi identifikuju genetske, endokrine i metaboličke poremećaje (urođene greške metabolizma) asimptomatske tokom prvih dana života. Rana detekcija, postavljanje dijagnoze i intervencija mogu da spreče smrt ili invaliditet i time omoguće deci da dostignu svoj puni potencijal. Međunarodno udruženje za neonatalni skrining preporučuje skrining kod novorođenčadi kao prevenciju nastanka bolesti, za poremećaje kod kojih postoje: benefiti rane dijagnostike, dostupni skrining testovi i odgovarajuća terapija.
RANA DETEKCIJA
DOSTUPNI TESTOVI
COST/BENEFIT
ADEKVATNA TERAPIJA

Više informacija o kompaniji saznajte ovde.

Imuno testovi

ZenTech je razvio imuno testove za neonatalni skrining koristeći enzimske metode (ELISA, kolorimetrija). Ove metode omogućavaju otkrivanje metaboličkih i endokrinih bolesti koje mogu da prouzrokuju zastoj u razvoju. Ranim otkrivanjem bolesti i adekvatnom terapijom povećava se šansa za normalan rast i razvoj.
 • Neonatalni TSH
 • Neonatalni 17-OH-P
 • Neonatalni PKU
 • Neonatalni MSUD
 • Neonatalni TGAL
 • Neonatalni G-6-PD
 • Neonatalni IRT
 • Neonatalni PAP
 • Neonatalni BTD

DNK analiza

ZenTech je razvio ciljani qPCR SMA za detekciju mutacije na genu SMN1. Uzorak za DNK analizu, koja se uključuje u program neonatalnog skrininga, je osušena kap krvi.

Spinalna mišićna atrofija

Spinalna mišićna atrofija (SMA) je autozomno recesivno oboljenje izazvano delecijom eksona 7 SMN1 gena. Bolest se manifestuje postepenom, ali progresivnom atrofijom mišića i gubitkom osnovnih životnih funkcija, kao što je hodanje, varenje hrane, gutanje i disanje.

Ciljani qPCR SMA test

 • Detekcija homozigota sa mutacijom SMN1 gena
 • Genotipizacija mesta mutacije povezane sa SMA bez diferencijacije heterozigota i zdravog homozigota

Performanse testa

 • Specifičnost: detektuje samo homozigote
 • Vreme do rezultata: 90 minuta
 • Ploče sa Master miksom
 • Pozitivna kontrola obezbeđena u pakovanju
 • Puferi za ekstrakciju i lizu spremni za upotrebu
Ciljani qPCR SMA

Uzorkovanje

Uzorak je osušena kap krvi na filter papiru. Idealno vreme za uzimanje uzorka je period između drugog i trećeg dana života (48-72h nakon rođenja).

Priprema uzorka

Priprema uzorka osušene kapi krvi se vrši:

 • Manuelnim pančerom
 • Automatizovanim pančerom

Automatizacija testiranja

Immunomat je automatizovan analizator mikrotitracionih ploča koji vrši kompletnu obradu uzorka (predilucija uzorka, sipanje uzorka i reagensa, inkubaciju, procese pranja, transport ploča) kao i fotometrijsko merenje i izračunavanje rezultata.